Představení a historie akademie

Česká akademie dermatovenerologie o.p.s. (CZADV) byla založena s cílem pořádat vzdělávání a vědecko-výzkumnou činnost v oblasti dermatovenerologie a úspěšně integrovat tento základní medicínský obor do dermatovenerologie evropské a světové. Zabývá se zejména pořádáním pracovních setkání, mezinárodních sympozií a kongresů, tiskových konferencí, obhajobami vědeckých prací, vyhlašování grantových projektů a publikační činností.

CZADV založili ti, kteří organizovali v říjnu 2002 v Praze 11. kongres European Academy of Dermatology and Venereology (EADV), a to prof. Resl (čestný prezident kongresu), prof. Hercogová (prezident kongresu), a prim. Strejček (vice-prezident kongresu). 11. kongres EADV byl (navzdory tomu, že se konal 3 měsíce po světovém kongresu v Paříži a 2 měsíce po povodních v Praze), do roku 2002 nejvíce navštíveným kongresem EADV v historii (zúčastnilo se ho 6058 osob). Zisk, který 11. kongres EADV generoval, byl rozdělen podle pravidel EADV v poměru 30 % pořádající společnosti (CZADV) a 70 % EADV.

Správní rada CZADV se rozhodla, že finance získané v roce 2002 budou dále rozmnožovány a trvale využívány ke vzdělávání a propagaci dermatovenerologie v ČR i v zahraničí. Proto se mimo jiné rozhodla podporovat zejména výzkum a další vzdělávání v oboru.

CZADV vypisuje každoročně granty na podporu vzdělávání a výzkumu a uděluje prestižní Cenu prof. Janovského za počin v oblasti dermatovenerologie v předcházejícím roce. Poprvé byla tato cena udělena 13. 11. 2004 v Karolinu při slavnostním zahájení 10. Pražského dermatologického sympozia, podruhé na témže místě 16. 9. 2005 u příležitosti 11. Pražského dermatologického sympozia. Druhá prestižní cena, která se vyhlašuje za nejlepší publikaci mladými dermatology je Cena prof. Šambergera.

Oficiálním časopisem CZADV byl časopis Česko-slovenská dermatologie. Tento časopis je od roku 2006 distribuován českým i slovenským kolegům, členům ČDS a SDS, zdarma. V roce 2006 prof. Hercogová požádala jménem CZADV Českou lékařskou komoru (ČLK) a tento časopis dostal kredity ČLK - jako první odborné periodikum určené specialistům. V roce 2009 Česká dermatologická společnost ČLS JEP rozhodla, že dále nechce při vydávání časopisu Česko-slovenská dermatologie s CZADV spolupracovat. Proto začala CZADV v roce 2011 vydávat časopis Česká dermatovenerologie.

Akademie vydala i monografie: Kružicová Z. Dějiny dermatovenerologie na pražských lékařských fakultách v letech 1790-1945, ISBN: 978-80-260-7014-6; Hercogová J., Kacerovská D. Dermatohistopatologie 2015 a 2020. Ve spolupráci s firmou Hermal byl vydán Almanach českých a slovenských dermatologů.

Vyvrcholením společné práce je vydání česko-slovenské učebnice Hercogová J. et al. Klinická dermatovenerologie. 2019, 1. a 2. díl, Mladá fronta, 1736 stran, ISBN: 978-80-204-5311-1 a 978-80-204-5549-9. Spoluautory učebnice je 76 kolegů ze všech českých a dvou slovenských klinik. Jde o komplexní učebnici dermatovenerologie, která dosud v takovém rozsahu publikována v češtině či slovenštině dosud nebyla. V obou dílech je 1658 barevných klinických fotografií, 256 histopatologických fotografií a 540 tabulek. Učebnice je určena pro dermatovenerology k atestaci, ale i pro další specialisty a zájemce o tento obor.

Od svého založení neměla CZADV - obecně prospěšná společnost - svou členskou základnu. Proto byla založena Česká akademie dermatovenerologie (ČADV), zapsaný spolek, jenž je organizací členů. Je to společnost nezisková a má stejný právní statut jako Česká lékařská společnost, na níž je nezávislá. Je to společnost, která svými cíli navazuje na cíle CZADV a dále je rozvíjí, a která chce spolupracovat se všemi společnostmi v oboru dermatovenerologie. Není konkurenční k žádným společnostem, protože má jiné cíle - výhradně vzdělávání a reprezentaci oboru u nás a v zahraničí.

Členy výboru ČADV jsou: prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc. - předsedkyně, prim. MUDr. Jaroslav Strejček, CSc. místopředseda a prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc. - vědecký sekretář. Členy kontrolní komise jsou: Doc. MUDr. Veronika Slonková, Ph.D., prim. MUDr. Marie Policarová a MUDr. Darina Zelenková.

Cíli České akademie dermatoveneroloige (ČADV) je podpora lékařů - dermatovenerologů a rezidentů v oborech dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie a korektivní dermatologie, zviditelnění českých dermatovenerologů v mezinárodních odborných společnostech a jejich výborech; organizace odborného postgraduálního a kontinuálního vzdělávání a vědecko-výzkumné činnosti, informování pacientů, laické veřejnosti a médií o problematice dermatovenerologie, prevenci a léčbě nemocí kožních a pohlavních, a to zejména organizováním tiskových konferencí, vydáváním publikací pro veřejnost, webovými stránkami apod. Cílové skupiny aktivit ČADV zahrnují dermatovenerology, všeobecné a dětské lékaře, jiné specialisty, dále i zdravotnické pracovníky (sestry, fyzioterapeuty, aj.) a profese, které mají vztah k oboru dermatovenerologie (kosmetičky, maséry aj.), pacienty, laickou veřejnost a média. V zahraničí jsou to dermatologové a jejich národní a mezinárodní odborné společnosti.

České akademie dermatoveneroloige je národní dermatologickou společností International League of Dermatological Societies a kolektivním členem European Academy of Dermatology and Venereology.

Vzdělávání v dermatovenerologii nabízíme svým členům prostřednictvím odborných časopisů, jednak internetovou formou na našich stránkách. Naším odborných časopisem je ČESKÁ DERMATOVENEROLOGIE, která je vydávána nakladatelstvím Mladá fronta a která je distribuována členům zdarma v rámci členského poplatku. Pro členy ČADV, kteří si to přejí, hradíme také členství v evropské dermatologické společnosti podle volby člena (EADV, ESDR, ESDP) – to je spojeno s dalším odborným evropským časopisem (nejčastěji jde o Journal of European Academy of Dermatology and Venereology). V loňském roce jsme hradili roční členský poplatek v EADV celkem 86 českým dermatologům!

Nedílnou součástí vzdělávání jsou odborné akce a kongresy – národní dermatologický kongres s nejdelší tradicí organizuje ČADV – je to Vám dobře známé Pražské dermatologické sympozium, které od roku 2010 změnilo název na NÁRODNÍ DERMATOLOGICKÝ KONGRES, letos bude již 26. (možná by si za pár let už nikdo nevzpomněl na kongres s nejdelší tradicí). Druhým pravidelným setkáním je NÁRODNÍ VENEROLOGICKÝ KONGRES, letos již čtvrtý.

Pozornost ve vzdělávání věnujeme hlavně našim mladým kolegům – rezidentům. Pro ty jsme pořádali od roku 2009 odborné sympozium, které si sami rezidenti řídí a na kterém i sami přednášejí. Od orku 2011 pořádáme dvakrát ročně KURZY DERMATOHISTOPATOLOGIE v Plzni a nepravidelně i jiné vzdělávací akce.

Od roku 2010 mohou rezidenti žádat o finanční podporu své postgraduální přípravy vzdělávací fond IUVENTUS DERMATOLOGICA.

Vzdělávání v oboru podporuje řada cen a grantů, které každoročně Akademie vypisuje a uděluje. Jsou mezi nimi:

  • CENA PROF. JANOVSKÉHO (30.000,- Kč) – za přínos v oboru v uplynulém roce
  • MEZINÁRODNÍ CENA PROF. JANOVSKÉHO – za pomoc rozvoji oboru
  • CENA PROF. ŠAMBERGERA (30.000,- Kč) – za nejlepší publikaci mladým dermatologem
  • CENA PROF. TRÝBA (25.000,- Kč) – za výzkum v dermatovenerologii
  • GRANTY je možné žádat na konkrétní projekt, prezentaci přednášky či posteru na kongresu apod.

Pro laickou veřejnost pořádáme od roku 2001 EVROPSKÝ DEN MELANOMU, v roce 2008 jsme spolu s nadačním fondem Ikaros vyšetřovali děti z mateřských škol, organizujeme společně s Českou dermatologickou společností ČLS JEP od roku 2007 Světový den psoriázy, podílíme se na aktivitách i jiných subjektů, např. v roce 2009 jsme se zapojili do putovní výstavy Ligy proti rakovině atd. Od roku 2009 také hradíme tisk a odborně se podílíme na vydávání časopisu Společnosti psoriatiků a atopických ekzematiků – ZPRAVODAJ SPAE.

Pro média organizujeme každoročně několik tiskových konferencí, vždy cílených na aktuální projekty. Od roku 2008 provozujeme PORTÁL MODERNÍ DERMATOLOGIE na webových stránkách www.dermanet.cz, kde je možné nalézt např. kontakty na ostatní dermatovenerology či na lůžková dermatologická zařízení apod.

Členové ČADV jsou dermatologové, rezidenti v dermatovenerologii, všeobecní lékaři, specialisté, zdravotní sestry, ale i laici a dermatologové ze zahraničí. Akademie má i své čestné členy a partnery, farmaceutické aj. firmy působící v oboru dermatovenerologie. Stanovy a jednací řád ČADV jsou k dispozici na tomto webu. V březnu 2020 měla ČADV 806 členů.

prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.
Členka Správní rady CZADV a předsedkyně ČADV