ÚVODNÍ SLOVO


Vážení a milí členové akademie, přátelé,

gradují přípravy 19. národního dermatologického kongresu v Brně ve dnech 18.–19. 10. 2013. Národní kongresy jsou pro ČADV vrcholnými akcemi, kdy se snažíme představit naši dermatovenerologii jako důležitý obor moderní medicíny, dermatovenerologii sebevědomou a optimistickou, obor vědecké medicíny 21. století.

Tomu také odpovídá náplň nadcházejícího kongresu. Prostor je dán mladým dermatologům před atestací v úvodním bloku rezidentů, kde se s námi podělí o vlastní poznatky a zkušenosti i o výsledky své vědecké práce. V druhé sekci programu bylo mou/naší snahou poukázat na velkou plasticitu některých kožních nemocí v oblasti genetiky i epigenetiky, jak jsou tyto nemoci dotvářeny faktory prostředí, jakou osu v rozvoji mnoha chorob kožních představuje imunitní systém, jak složitě jsou podmíněny bariérové funkce kůže. V dalším bloku je tématika širší – vlivy prostředí, kůže a atopie, metabolický syndrom s mezioborovým přesahem, komorbidity nejen u psoriázy, z imunologického hlediska příbuzné systémy – kůže a GIT, klinická provázanost. V oblasti STI např. pro nás zazní problematika genetiky treponem – cesty k pochopení jejich chování. Dále zkušenosti z praxe v této oblasti. V další části se zaměříme na některé novinky v terapii. Estetická dermatologie a kvalita života – náplň dalšího bloku – kvalita života nemocných – imperativ již dnes, dále zaměřeno na styčné plochy medicínského a estetického přístupu ke kůži. V bloku dermatoonkologickém je velmi zajímavý program i s odborníky jiných specializací a na závěr blok Závažné nemoci a stavy v dermatologii – vývoj až k možnému ohrožení života.
V průběhu prvního dne proběhne sympozium zdravotních sester, program je velmi zajímavý.
Kongres je doprovázen řadou satelitních sympozií a workshopem – souhrnně pestrá náplň – např. právní problémy v medicíně, estetická dermatologie, psoriáza.
Uskuteční se plenární schůze členů ČADV.
Tedy náplň pro dermatology různého věku i zaměření, možnost se setkat, příjemné prostředí hotelu International, vlídné Brno, doufám. Zváni jsou všichni.
Tolik ke kongresu.

Putovní výstava o nádorové prevenci, jak v čísle uvádíme, potřebuje dermatology. Jde o dobrou věc, prosím o spolupráci.

Iuventus dermatologica – ČADV má do konce roku prostředky pro účelnou podporu mladých dermatologů, jak vás dále informuje místopředseda ČADV dr. Nečas. Např. uvedená podpora členství v ESDR je exkluzivní.

Sám připomínám cenu Antonína Trýba – ještě je čas – do 4. 10. 2013, potom o ni můžete žádat před příštím jubilejním národním kongresem v Praze. Výše členského příspěvku je více než nízká; spící členové, uhraďte jej.

Z mé strany vše. Podněty z klinické práce, návrhy na změny v koncepci naší činnosti i DermaNews vítáme.


prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
předseda ČADV


13. ročník Evropského dne melanomu v ČR – PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY


Přinášíme Vám předběžné výsledky letošního ročníku Evropského dne melanomu.
Konečná prezentace výsledků bude představena na Národním dermatologickém kongresu v Brně.
Letos jsme společně vyšetřili 3 106 osob. Podezření na melanom jsme vyslovili u 175 osob (celkem 323 podezřelých lézí). U 13 pacientů se melanom histopatologickým vyšetřením potvrdil, z nichž u jednoho byly potvrzeny celkem 3 melanomy. Bazocelulární karcinom byl nalezen u 37 osob, spinocelulární u 10 osob.


LIGA PROTI RAKOVINĚ 2013


Putovní výstava o nádorové prevenci „Každý svého štěstí strůjcem“
Stále hledáme dermatology, kteří by se účastnili vyšetřování v PODĚBRADECH. Prosíme, ozvěte se nám!
I v letošním roce se akce Ligy proti rakovině zaměří na kůži. Dermatologové budou vyšetřovat znaménka v těchto městech a v těchto termínech:
Praha: 9.–10. 9.
Prachatice: 13.–14. 9.
Kolín: 17.–18. 9.
Žďár nad Sázavou: 19.–20. 9.
Mladá Boleslav: 23.–24. 9.
Poděbrady: 1.–2. 10.
Hodonín: 3.–4. 10.
Třeboň: 9.–10. 10. – bez vyšetřovny

www.lpr.cz

 

Zájemci o aktivní účast z řad členů ČADV, nechť se, prosíme, přihlásí paní Kateřině Lorencové, tel. / fax: 266 082 359, dermatology@bulovka.cz
Člen ČADV, který se aktivně zúčastní, bude Akademií honorován částkou 250 Kč/hod.
Jedná se o vyšetřování dermatoskopem na konkrétních místech, ne v ordinacích.

TISKOVÁ ZPRÁVA Z TISKOVÉ KONFERENCE LIGY PROTI RAKOVINĚ JE K DIS­PO­ZI­CI ZDE


8. DERMATOLOGICKÉ KOLOKVIUM: LYMFOLOGIE


Akademie zve srdečně všechny členy k účasti na osmém Dermatologickém kolokviu, tentokrát na téma lymfologie.
Akce se uskuteční 9. 10. 2013 od 13 do 17 hod. v knihovně dermatovenerologické kliniky Nemocnice na Bulovce.
Registrace je zdarma.
Přihlášky na dermatology@bulovka.cz
Program kolokvia naleznete zde.


19. NÁRODNÍ DERMATOLOGICKÝ KONGRES, 18.–19. 10. 2013, BRNO


ON-LINE REGISTRACE JE STÁLE MOŽNÁ ZDE!
Na snížený registrační poplatek mají nárok pouze členové Akademie, kteří mají uhrazen členský příspěvek do ČADV za rok 2013!


Kongres bude zaměřen na trendy a novinky v dermatovenerologii v širokém záběru od základního výzkumu po klinickou praxi. Akcentována bude opět mezioborová spolupráce, místo dermatovenerologie v kontextu moderní medicíny, problematika některých oblastí korektivní dermatologie, dermatoonkologie, možnosti diagnostiky a léčby tzv. vzácných dermatóz atd.
Bude se konat několik satelitních sympozií a opět bude dán prostor pro prezentaci rezidentům.

NEZAPOMEŇTE NAVŠTÍVIT STÁNEK ČADV!

FINÁLNÍ ODBORNÝ PROGRAM NDK ZDE

REGISTRAČNÍ POPLATKY LÉKAŘI
nečlen ČADV: 800,- Kč
člen ČADV: 500,- Kč
přednášející lékař: zdarma
PROGRAM SYMPOZIA SESTER ZDE

REGISTRAČNÍ POPLATKY SESTRY
nečlen ČADV: 100,- Kč
člen ČADV: zdarma
přednášející sestra: zdarma

DERMATOHISTOPATOLOGIE: JARNÍ ŠKOLA PRO REZIDENTY 2014


Akademie zve všechny rezidenty k účasti na dalším ročníku Školy pro rezidenty v Plzni, tentokráte v jarním termínu – od 25. do 27. dubna 2014.

Program se připravuje. Sledujte prosím www.dermanet.eu.

Předběžné přihlášky na dermatology@bulovka.cz


VZDĚLÁVACÍ FOND IUVENTUS DERMATOLOGICA


Část finančních prostředků pro tento rok je stále volná!
Mladí dermatologové, hlaste se nám!


Vážené mladé kolegyně a kolegové,

opět bych vám všem rád připomněl fond Iuventus dermatologica, který je v rámci naší Akademie určen všem rezidentům, tj. dermatovenerologům zařazeným do předatestační přípravy v oboru dermatovenerologie, dětské dermatovenerologie a korektivní dermatologie (od termínu zařazení do oboru do termínu složení atestační zkoušky), další podmínkou je členství v České akademii dermatovenerologie. Tento fond byl zřízen k úhradě poplatků za (předatestační) stáže na akreditovaných pracovištích, poplatků za povinné kurzy (pořádané např. IPVZ), registračních poplatků na odborné vzdělávací akce (kongresy, semináře) s aktivní účastí, k úhradě nákladů spojených s publikací vlastních studií, příp. článků v prestižních časopisech nebo jiných nákladů spojených s postgraduálním vzděláváním.

K tomu je potřeba nejprve vyplnit žádost – formulář žádosti je ke stažení na stránkách www.dermanet.eu v sekci vzdělávání (www.dermanet.eu/cs/iuventus-dermatologica/). Tuto žádost následně zašlete mně (nejlépe e-mailem na adresu miroslav.necas@fnusa.cz. Do 14 dnů obdržíte rozhodnutí o tom, zda vaše žádost byla kladně vyřízena (vyřazeny budou jen žádosti neúplné nebo nesplňující podmínky nebo žádosti došlé po vyčerpání celé výše prostředků určených na kalendářní rok) a dohodneme také způsob, jakým úhradu stáže, kongresu apod. zrealizujeme. Také se domluvíme na případném publikačním výstupu do časopisu ČADV.

Žadatel musí mít uhrazen členský příspěvek do ČADV ve výši 200 Kč za rok.


ÚHRADA ČLENSTVÍ V ESDR MLADÝM DERMATOLOGŮM


Dále bych vás chtěl informovat o existenci Evropské společnosti pro výzkum v dermatologii (European Society for Dermatological Research – ESDR). Jedná se o neziskovou organizaci podporující základní a klinický výzkum v dermatologii, která byla založena již v roce 1970. Je to společnost zaměřená na dermatologický výzkum v Evropě (v současnosti má více než 1000 členů). Zaměřuje se především na výzkum genetiky kožních nemocí, dále na problematiku kožních nádorů, alergická kožní onemocnění a na infekční a autoimunitní dermatózy. Jejím hlavním úkolem je usnadňovat výměnu vědeckých informací mezi klinickými a vědeckými pracovníky, především pak prezentovat nové objevy s cílem je co nejdříve a nejefektivněji implementovat do klinické praxe. ESDR pořádá každoročně mezinárodní kongres a četná vědecká sympozia, organizuje též edukační programy (např. Academy for Future Leaders in Dermatology) nebo společně s Evropskou akademií dermatovenerologie „EADV/ESDR Summer Research Workshop“. Velmi cenný je také časopis vydávaný ESDR „Journal of Investigative Dermatology – JID“, který prezentuje původní vědecké práce zaměřené především na oblast biologie, molekulární biologie a genetiky v dermatologii, ale i na epidemiologii kožních onemocnění a klasický klinický výzkum (2011: IF 6,314).

Česká akademie dermatovenerologie vám nyní nabízí úhradu členství v ESDR (60 EUR), které zahrnuje předplatné JID – takže máte jedinečnou možnost se přihlásit.
Zájemci o členství na rok 2014 nechť se hlásí na sekretariát ČADV, dermatology@bulovka.cz

Termín přihlášek: do 31. listopadu 2013!

Žadatel musí mít uhrazen členský příspěvek do ČADV ve výši 200 Kč za rok.

MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D.
místopředseda ČADV


CENA ANTONÍNA TRÝBA – VYHLÁŠENÍ


Česká akademie dermatovenerologie uděluje toto cenu 1x ročně. V letošním roce bude předána na 19. národním dermatologickém kongresu v Brně konaném ve dnech 18. a 19. října v hotelu International. Podklady lze zaslat prof. MUDr. Vladimíru Vašků, CSc., nejpozději do 4. října 2013 s formální žádostí s přesnými nacionáliemi uchazeče. Členové výboru ČADV nezávisle tuto práci vyhodnotí.

Ocenění je určeno mladým lékařům do 35-ti let za úspěšnou vědeckou práci. Nebudou hodnoceny kazuistiky. Předloženy mohou být originální články s výstupem vědecké činnosti uchazeče v našich nebo zahraničních časopisech, případně práce Ph.D. Musí být doložitelný zásadní podíl uchazeče na předložené práci, práce musí mít odpovídající strukturu.

Laureát obdrží částku 20 000 Kč. Podmínkou je členství v ČADV.

prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
předseda ČADV


MÁTE ZAPLACEN LETOŠNÍ PŘÍSPĚVEK?

ČLENSTVÍ V ČESKÉ AKADEMII DERMATOVENEROLOGIE A ČLENSKÉ POPLATKY 2013


Připomínáme členům, kteří ještě nemají zaplacen příspěvek za rok 2013, aby tak neprodleně učinili!

Akademie je nezisková organizace, jejímž důležitým zdrojem jsou i příspěvky od Vás – našich členů.

Vašich 200 Kč ročně je nejnižší možný příspěvek, který nám pomáhá udržet správný administrativní chod Akademie a abychom Vám mohli zajistit veškeré bonusy a členské výhody.

Pokud mají být tyto výhody zachovány i pro další roky, žádáme Vás, abyste neprodleně uhradili členský příspěvek za rok 2013.

Děkujeme.

Pokyny k platbě poplatků:

Členské příspěvky ve výši 200 Kč prosím uhraďte na účet č. 43-4160600257/0100

Variabilní symbol = evidenční číslo člena
Zpráva pro příjemce = jméno a příjmení člena a text poplatek 2013
Neznáte-li své evidenční číslo, uveďte prosím alespoň ostatní náležitosti platby.

Upozornění: Bez uvedení příjmení nelze platbu vždy správně identifikovat!

Věnujte prosím zadávání platby zvýšenou pozornost!

Přehled poplatků:

S – zdravotnický pracovník SZP – členství je zdarma
H – čestný člen – členství je zdarma
D – řádný člen – dermatolog – poplatek 200 Kč/rok
(časopis Česká dermatovenerologie v ceně, nárok na členství v EADV zahrnující mj. časopis Journal of European Academy of Dermatology and Venereology)
R – rezident – dermatolog – poplatek 200 Kč/rok
(časopis Česká dermatovenerologie v ceně, nárok na členství v EADV zahrnující mj. časopis Journal of European Academy of Dermatology and Venereology a nově i členství v ESDR zahrnující časopis Journal of Investigative Dermatology)
I – mezinárodní člen – členství je zdarma;
odebírá-li časopis Česká dermatovenerologie – poplatek 200 Kč/rok
M – člen – jiný obor – lékař – členství je zdarma
N – člen – nelékař – pacient aj. – členství je zdarma
P – partner – firma, sdružení pac. aj. – příspěvek na základě dohodnutých podmínek


V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dominova@dermanet.cz.
 

Členství v akademii zahrnuje tyto výhody:

 • kvalitní vzdělávací program pro dermatovenerology, praktické a dětské lékaře, specialisty, zdravotnické pracovníky (akreditace ČLK a ČAS)
 • snížené registrační poplatky na všechny pořádané odborné akce
 • v rámci členského poplatku 200 Kč ročně získáte ZDARMA:
  • roční předplatné časopisu „Česká dermatovenerologie“ v ceně 400 Kč
  • v případě zájmu členství v mezinárodní odborné společnosti (EADV) v ceně 75/150 EUR, které zahrnuje předplatné impaktovaného časopisu Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology
  • v případě zájmu členství v European Society of Dermatological Research (ESDR), které zahrnuje předplatné impaktovaného časopisu Journal of Investigative Dermatology (NOVĚ!)
 • vzdělávací dermatologický fond „Iuventus Dermatologica“ k podpoře vzdělávání rezidentů
 • sekce pro členy na webových stránkách www.dermanet.eu
 • možnost získávání cen a grantů ke stážím v ČR i v zahraničí
 • medializace Vašeho pracoviště
 • materiály pro pacienty do Vašich ordinací – plakáty, letáky aj. materiály pro denní dermatologickou praxi
 • zprostředkování informací a spolupráce s firmami

VZDĚLÁVACÍ AKCE ČADV V ČR 2013


• 8. DERMATOLOGICKÉ KOLOKVIUM: LYMFOLOGIE
    9. 10. 2013
    Místo konání: Praha, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
    Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB, ČADV
    Registrace je zdarma.
    Přihlášky na dermatology@bulovka.cz
    Program kolokvia naleznete zde.

• 19. NÁRODNÍ DERMATOLOGICKÝ KONGRES
    18.–19. 10. 2013
    Místo konání: Brno, Hotel International
    Pořadatel: ČADV, I. DVK FN u sv. Anny v Brně a LF MU a DVK FN Brno a LF MU, DK 2. LF UK a NNB
    Kontakt: dermatology@bulovka.cz

• 9. DERMATOLOGICKÉ KOLOKVIUM: DERMATOONKOLOGIE
    6. 11. 2013
    Místo konání: Praha, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
    Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB, ČADV
    Kontakt: dermatology@bulovka.cz

• XXXVIII. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí
    8.–9. 11. 2013
    Místo konání: IKEM, Praha
    Pořadatel: Česká flebologická společnost ČLS JEP

• 30. PRAŽSKÝ KAZUISTICKÝ SEMINÁŘ
    27. 11. 2013
    Místo konání: Praha, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
    Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB, ČADV
    Kontakt: dermatology@bulovka.cz

• 10. DERMATOLOGICKÉ KOLOKVIUM: VENEROLOGIE
    11. 12. 2013
    Místo konání: Praha, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
    Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB, ČADV
    Kontakt: dermatology@bulovka.cz


VZDĚLÁVACÍ AKCE V ZAHRANIČÍ 2013


•  12th WORLD CONGRESS OF PEDIATRIC DERMATOLOGY
    25.–27. 9. 2013
    Místo konání: Madrid (Španělsko)
    Pořadatel: European Society of Pediatric Dermatology

•  22nd EADV CONGRESS
    3.–6. 10. 2013
    Místo konání: Istanbul (Turecko)
    Pořadatel: European Academy of Dermatology and Venereology
    Kontakt: www.eadv.org
    Registrace naleznete zde (late registraton deadline: 3. 10. 2013)
    Program naleznete zde

•  11th CONGRESS OF THE BALTIC ASSOCIATION OF DERMATOVENEREOLOGISTS
    17.–19. 10. 2013
    Místo konání: Kaunas (Litva)
    Pořadatel: Lithuanian Association of Dermatovenereologisats

•  ESDR ACADEMY FOR FUTURE LEADERS IN DERMATOLOGY
    17.–19. 10. 2013
    Místo konání: Florencie (Itálie)
    Pořadatel: The European Society for Dermatological Research (ESDR)

•  11th INTERNATIONAL CONGRESS OF DERMATOLOGY
    4.–7. 12. 2013
    Místo konání: Greater Noida/New Delhi (India)
    Pořadatel: International Society of Dermatology


Aktuální seznam akcí naleznete v Kalendáriu vzdělávacích akcí na www.dermanet.eu.KONTAKT


Vědecký sekretariát
Kateřina Lorencová
Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
180 81 Praha 8
tel. / fax: 266 082 359
email: dermatology@bulovka.cz


Organizační sekretariát

Daniela Kamarádová
email: kamaradova@dermanet.cz

Lucie Dominová
email: dominova@dermanet.cz


Asociační management pro ČADV vykonává firma GUARANT International spol. s r. o.