ÚVODNÍ SLOVO


Vážené kolegyně a kolegové,

vychází další číslo informačního zpravodaje České akademie dermatovenerologie. Mezi nejdůležitější akce, která proběhla pod záštitou ČADV a ČDS, bezpochyby patří organizace Evropského dne melanomu. 13. května 2013 se konal již 13. ročník EDM, do kterého se aktivně zapojilo 136 dermatologů z 86 pracovišť. Touto cestou bych jim všem chtěla poděkovat.

Po celý den jsme vyšetřovali příchozí bez objednání a bez regulačního poplatku, celkem bylo vyšetřeno 3031 osob, podezření na melanom bylo vysloveno 50krát, zatím je diagnóza potvrzena ve dvou případech. Bazocelulární a spinocelulární karcinom byl nalezen po pěti případech. Data jsou předběžná a budou postupně doplněna, prosíme o zaslání všech výsledků zpět Akademii pro závěrečnou statistiku v rámci České republiky i celoevropské. Význam EDM je možno vidět především ve dvou bodech. Za prvé v prevenci, která je v případě diagnózy melanomu velmi důležitá. Zachytit melanom v počáteční vývojové fázi znamená pro pacienta lepší prognózu, v případě melanoma in situ vyléčení. I přes všechny preventivní programy se nepodařilo zastavit zvyšování incidence melanomu, přibývá tenkých melanomů a nesnižuje se počet pokročilých melanomů. Zaznamenali jsme zvýšení výskytu melanomu u mladých žen, ohroženou skupinou jsou také středně staří muži. Za druhé v edukaci, naší snahou je naučit pacienty svou kůži pozorovat a chránit. Neméně důležité je také zpracování údajů z dotazníků, mezi zajímavé patří expozice slunci profesionální a rekreační, spálení sluncem, návštěvy solárií a motivace k vyšetření.

Celá akce by nemohla proběhnout bez podporovatelů, mezi něž v letošním ročníku patřily La Roche Posay (hlavní partner), Eucerin (partner), Zdravotnické noviny (mediální partner), Česká lékárnická komora (spolupracující organizace). Patří jim též naše poděkování.

Poučeni z EDM se pacienti vrací do našich ordinací k preventivnímu vyšetření kůže v průběhu celého roku a toto považuji za velký úspěch minulých 13. ročníků EDM.

prim. MUDr. Naděžda Vojáčková
předsedkyně revizní komise ČADV


13. ročník Evropského dne melanomu v ČR – PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY


Do letošního 13. ročníku Evropského dne melanomu se v pondělí 13. května 2013 zapojilo 136 lékařů z 86 pracovišť. Všem Vám, vážené kolegyně a vážení kolegové, jménem naší Akademie velmi děkuje. Víme, že není jednoduché byť i jeden den v roce svou ambulanci nabídnout k vyšetření zdarma, bez vybírání regulačních poplatků!

Letos jsme společně vyšetřili 3031 osob, podezření na melanom jsme vyslovili u 50 osob a u dvou z nich se melanom histopatologickým vyšetřením potvrdil. Bazocelulární karcinom byl nalezen u 5 osob, spinocelulární též u 5 osob. Stále ale čekáme na Vaše další zprávy a hlavněvýsledky histopatologických vyšetření, abychom mohli podat závěrečnou zprávu.

Prvním deseti z Vás, kteří jste zaslali vyplněné dotazníky pacientů, věnujeme jako poděkování zdarma registrační poplatek na 19. Národní dermatologický kongres.
Jsou to tito kolegové a kolegyně:
Milan Crha (Frýdek-Místek), Soňa Vávrová (Kroměříž), Kateřina Hubačová (Beroun), Veronika Flášarová (Brno), Jana Račovská (Brno), Zuzana Nevoralová (Jihlava), Jitka Chaloupecká (Praha), Edita Jatšová (Praha), Gréta Wohlová (Praha), Helena Jančová (Praha)

Česká akademie dermatovenerologie děkuje za letošní podporu partnerům, kterými byly: La Roche Posay (hlavní partner), Eucerin (partner), Zdravotnické noviny (mediální partner) a Česká lékárnická komora (spolupracující organizace).


LIGA PROTI RAKOVINĚ 2013


Akademie v tomto roce opět spolupracuje s Ligou proti rakovině, a to na dvou projektech:

Český den proti rakovině se letos konal dne 15. května 2013, kdy ve stanu na Václavském náměstí probíhalo vyšetřování znamének dermatologem.
Děkujeme všem členům ČADV, kteří se na akci podíleli.

Více o průběhu akce na www.denprotirakovine.cz

Putovní výstava o nádorové prevenci „Každý svého štěstí strůjcem“
I v letošním roce se akce Ligy proti rakovině zaměří na kůži. Dermatologové budou vyšetřovat znaménka v těchto městech a v těchto termínech:
Praha: 9.–10. 9.
Prachatice: 13.–14. 9.
Kolín: 17.–18. 9.
Žďár nad Sázavou: 19.–20. 9.
Mladá Boleslav: 23.–24. 9.
Poděbrady: 1.–2. 10.
Hodonín: 3.–4. 10.

www.lpr.cz

 

Zájemci o aktivní účast z řad členů ČADV, nechť se, prosíme, přihlásí paní Kateřině Lorencové, tel. / fax: 266 082 359, dermatology@bulovka.cz
Člen ČADV, který se aktivně zúčastní, bude Akademií honorován částkou 250 Kč/hod.
Jedná se o vyšetřování dermatoskopem na konkrétních místech, ne v ordinacích.

DERMATOHISTOPATOLOGIE: JARNÍ ŠKOLA PRO REZIDENTY 2014


Akademie zve všechny rezidenty k účasti na dalším ročníku Školy pro rezidenty v Plzni, tentokráte v jarním termínu – od 25. do 27. dubna 2014.

Program se připravuje. Sledujte prosím www.dermanet.eu.

Předběžné přihlášky na dermatology@bulovka.cz


VZDĚLÁVACÍ FOND IUVENTUS DERMATOLOGICA


Vážené mladé kolegyně a kolegové,

opět bych vám všem rád připomněl fond Iuventus dermatologica, který je v rámci naší Akademie určen všem rezidentům, tj. dermatovenerologům zařazeným do předatestační přípravy v oboru dermatovenerologie, dětské dermatovenerologie a korektivní dermatologie (od termínu zařazení do oboru do termínu složení atestační zkoušky), další podmínkou je členství v České akademii dermatovenerologie. Tento fond byl zřízen k úhradě poplatků za (předatestační) stáže na akreditovaných pracovištích, poplatků za povinné kurzy (pořádané např. IPVZ), registračních poplatků na odborné vzdělávací akce (kongresy, semináře) s aktivní účastí, k úhradě nákladů spojených s publikací vlastních studií, příp. článků v prestižních časopisech nebo jiných nákladů spojených s postgraduálním vzděláváním.

K tomu je potřeba nejprve vyplnit žádost – formulář žádosti je ke stažení na stránkách www.dermanet.eu v sekci vzdělávání (www.dermanet.eu/cs/iuventus-dermatologica/). Tuto žádost následně zašlete mně (nejlépe e-mailem na adresu miroslav.necas@fnusa.cz. Do 14 dnů obdržíte rozhodnutí o tom, zda vaše žádost byla kladně vyřízena (vyřazeny budou jen žádosti neúplné nebo nesplňující podmínky nebo žádosti došlé po vyčerpání celé výše prostředků určených na kalendářní rok) a dohodneme také způsob, jakým úhradu stáže, kongresu apod. zrealizujeme. Také se domluvíme na případném publikačním výstupu do časopisu ČADV.

Žadatel musí mít uhrazen členský příspěvek do ČADV ve výši 200 Kč za rok.


ÚHRADA ČLENSTVÍ V ESDR MLADÝM DERMATOLOGŮM


Dále bych vás chtěl informovat o existenci Evropské společnosti pro výzkum v dermatologii (European Society for Dermatological Research – ESDR). Jedná se o neziskovou organizaci podporující základní a klinický výzkum v dermatologii, která byla založena již v roce 1970. Je to společnost zaměřená na dermatologický výzkum v Evropě (v současnosti má více než 1000 členů). Zaměřuje se především na výzkum genetiky kožních nemocí, dále na problematiku kožních nádorů, alergická kožní onemocnění a na infekční a autoimunitní dermatózy. Jejím hlavním úkolem je usnadňovat výměnu vědeckých informací mezi klinickými a vědeckými pracovníky, především pak prezentovat nové objevy s cílem je co nejdříve a nejefektivněji implementovat do klinické praxe. ESDR pořádá každoročně mezinárodní kongres a četná vědecká sympozia, organizuje též edukační programy (např. Academy for Future Leaders in Dermatology) nebo společně s Evropskou akademií dermatovenerologie „EADV/ESDR Summer Research Workshop“. Velmi cenný je také časopis vydávaný ESDR „Journal of Investigative Dermatology – JID“, který prezentuje původní vědecké práce zaměřené především na oblast biologie, molekulární biologie a genetiky v dermatologii, ale i na epidemiologii kožních onemocnění a klasický klinický výzkum (2011: IF 6,314).

Česká akademie dermatovenerologie vám nyní nabízí úhradu členství v ESDR (60 EUR), které zahrnuje předplatné JID – takže máte jedinečnou možnost se přihlásit.
Zájemci o členství na rok 2014 nechť se hlásí na sekretariát ČADV, dermatology@bulovka.cz

Termín přihlášek: do 31. července 2013!

Žadatel musí mít uhrazen členský příspěvek do ČADV ve výši 200 Kč za rok.

MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D.
místopředseda ČADV


CENA ANTONÍNA TRÝBA – VYHLÁŠENÍ


Česká akademie dermatovenerologie uděluje toto cenu 1x ročně. V letošním roce bude předána na 19. národním dermatologickém kongresu v Brně konaném ve dnech 18. a 19. října v hotelu International. Podklady lze zaslat prof. MUDr. Vladimíru Vašků, CSc., nejpozději do 4. října 2013 s formální žádostí s přesnými nacionáliemi uchazeče. Členové výboru ČADV nezávisle tuto práci vyhodnotí.

Ocenění je určeno mladým lékařům do 35-ti let za úspěšnou vědeckou práci. Nebudou hodnoceny kazuistiky. Předloženy mohou být originální články s výstupem vědecké činnosti uchazeče v našich nebo zahraničních časopisech, případně práce Ph.D. Musí být doložitelný zásadní podíl uchazeče na předložené práci, práce musí mít odpovídající strukturu.

Laureát obdrží částku 20 000 Kč. Podmínkou je členství v ČADV.

prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
předseda ČADV


ČASOPIS ČESKÁ DERMATOVENEROLOGIE – ANKETA


Vážení členové ČADV,

přejete si, aby další číslo časopisu bylo věnováno nějakému konkrétnímu tématu? Pokud ano, napište nám Váš návrh na dermatology@bulovka.cz

Děkujeme.


MÁTE JIŽ ZAPLACEN LETOŠNÍ PŘÍSPĚVEK?

ČLENSTVÍ V ČESKÉ AKADEMII DERMATOVENEROLOGIE A ČLENSKÉ POPLATKY 2013


Připomínáme členům, kteří ještě nemají zaplacen příspěvek za rok 2013, aby tak neprodleně učinili do 30. srpna 2013.

Pokyny k platbě poplatků:

Členské příspěvky ve výši 200 Kč prosím uhraďte na účet č. 43-4160600257/0100

Variabilní symbol = evidenční číslo člena
Zpráva pro příjemce = jméno a příjmení člena a text poplatek 2013
Neznáte-li své evidenční číslo, uveďte prosím alespoň ostatní náležitosti platby.

Upozornění: Bez uvedení příjmení nelze platbu vždy správně identifikovat!

Věnujte prosím zadávání platby zvýšenou pozornost!

Přehled poplatků:

S – zdravotnický pracovník SZP – členství je zdarma
H – čestný člen – členství je zdarma
D – řádný člen – dermatolog – poplatek 200 Kč/rok
(časopis Česká dermatovenerologie v ceně, nárok na členství v EADV zahrnující mj. časopis Journal of European Academy of Dermatology and Venereology)
R – rezident – dermatolog – poplatek 200 Kč/rok
(časopis Česká dermatovenerologie v ceně, nárok na členství v EADV zahrnující mj. časopis Journal of European Academy of Dermatology and Venereology a nově i členství v ESDR zahrnující časopis Journal of Investigative Dermatology)
I – mezinárodní člen – členství je zdarma;
odebírá-li časopis Česká dermatovenerologie – poplatek 200 Kč/rok
M – člen – jiný obor – lékař – členství je zdarma
N – člen – nelékař – pacient aj. – členství je zdarma
P – partner – firma, sdružení pac. aj. – příspěvek na základě dohodnutých podmínek


V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dominova@dermanet.cz.
 

Členství v akademii zahrnuje tyto výhody:

 • kvalitní vzdělávací program pro dermatovenerology, praktické a dětské lékaře, specialisty, zdravotnické pracovníky (akreditace ČLK a ČAS)
 • snížené registrační poplatky na všechny pořádané odborné akce
 • v rámci členského poplatku 200 Kč ročně získáte ZDARMA:
  • roční předplatné časopisu „Česká dermatovenerologie“ v ceně 400 Kč
  • v případě zájmu členství v mezinárodní odborné společnosti (EADV) v ceně 75/150 EUR, které zahrnuje předplatné impaktovaného časopisu Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology
  • v případě zájmu členství v European Society of Dermatological Research (ESDR), které zahrnuje předplatné impaktovaného časopisu Journal of Investigative Dermatology (NOVĚ!)
 • vzdělávací dermatologický fond „Iuventus Dermatologica“ k podpoře vzdělávání rezidentů
 • sekce pro členy na webových stránkách www.dermanet.eu
 • možnost získávání cen a grantů ke stážím v ČR i v zahraničí
 • medializace Vašeho pracoviště
 • materiály pro pacienty do Vašich ordinací – plakáty, letáky aj. materiály pro denní dermatologickou praxi
 • zprostředkování informací a spolupráce s firmami

VZDĚLÁVACÍ AKCE ČADV V ČR 2013


• 8. DERMATOLOGICKÉ KOLOKVIUM: LYMFOLOGIE
    9. 10. 2013
    Místo konání: Praha, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
    Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB, ČADV
    Kontakt: dermatology@bulovka.cz

• 19. NÁRODNÍ DERMATOLOGICKÝ KONGRES
    18.–19. 10. 2013
    Místo konání: Brno, Hotel International
    Pořadatel: ČADV, I. DVK FN u sv. Anny v Brně a LF MU a DVK FN Brno a LF MU, DK 2. LF UK a NNB
    Kontakt: dermatology@bulovka.cz

• 9. DERMATOLOGICKÉ KOLOKVIUM: DERMATOONKOLOGIE
    6. 11. 2013
    Místo konání: Praha, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
    Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB, ČADV
    Kontakt: dermatology@bulovka.cz

• XXXVIII. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí
    8.–9. 11. 2013
    Místo konání: IKEM, Praha
    Pořadatel: Česká flebologická společnost ČLS JEP

• 30. PRAŽSKÝ KAZUISTICKÝ SEMINÁŘ
    27. 11. 2013
    Místo konání: Praha, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
    Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB, ČADV
    Kontakt: dermatology@bulovka.cz

• 10. DERMATOLOGICKÉ KOLOKVIUM: VENEROLOGIE
    11. 12. 2013
    Místo konání: Praha, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
    Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB, ČADV
    Kontakt: dermatology@bulovka.cz


VZDĚLÁVACÍ AKCE V ZAHRANIČÍ 2013


•  9th WORLD CONGRESS OF COSMETIC DERMATOLOGY
    27.–29. 6. 2013
    Místo konání: Atény (Řecko)
    Pořadatel: International Academy of Cosmetic Dermatology

•  STI & AIDS WORLD CONGRESS
    14.–17. 7. 2013
    Místo konání: Vídeň (Rakousko)
    Pořadatel: International Society for STD Research, International Union against STI

•  INTERNATIONAL SUMMER ACADEMY OF PRACTICAL DERMATOLOGY
    21.–26. 7. 2013
    Místo konání: Mnichov (Německo)

•  EADV/ESDR SUMMER COURSE
    22.–26. 7. 2013
    Místo konání: Kolín nad Rýnem (Německo)
    Pořadatel: EADV/ESDR
    Kontakt: fostering@eadv.org

•  3rd 5 CONTINENT CONGRESS LASERS AND AESTHETIC MEDICINE
    18.–21. 9. 2013
    Místo konání: Cannes (Francie)

•  12th WORLD CONGRESS OF PEDIATRIC DERMATOLOGY
    25.–27. 9. 2013
    Místo konání: Madrid (Španělsko)
    Pořadatel: European Society of Pediatric Dermatology

•  22nd EADV CONGRESS
    3.–6. 10. 2013
    Místo konání: Istanbul (Turecko)
    Pořadatel: European Academy of Dermatology and Venereology
   Kontakt: www.eadv.org

•  11th CONGRESS OF THE BALTIC ASSOCIATION OF DERMATOVENEREOLOGISTS
    17.–19. 10. 2013
    Místo konání: Kaunas (Litva)
    Pořadatel: Lithuanian Association of Dermatovenereologisats

•  ESDR ACADEMY FOR FUTURE LEADERS IN DERMATOLOGY
    17.–19. 10. 2013
    Místo konání: Florencie (Itálie)
    Pořadatel: The European Society for Dermatological Research (ESDR)

•  11th INTERNATIONAL CONGRESS OF DERMATOLOGY
    4.–7. 12. 2013
    Místo konání: Greater Noida/New Delhi (India)
    Pořadatel: International Society of Dermatology


Aktuální seznam akcí naleznete v Kalendáriu vzdělávacích akcí na www.dermanet.eu.


Partner ČADV 2013


Mediální partner

Partneři Evropského dne melanomu 2013Pacientské organizace

BODKÁČIK

Spolupracující organizaceTradiční
partneři národního
dermatologického kongresu

GlaxoSmithKline
Pierre Fabre
SPIRIG Eastern

KONTAKT


Vědecký sekretariát
Kateřina Lorencová
Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
180 81 Praha 8
tel. / fax: 266 082 359
email: dermatology@bulovka.cz


Organizační sekretariát

Daniela Kamarádová
email: kamaradova@dermanet.cz

Lucie Dominová
email: dominova@dermanet.cz


Asociační management pro ČADV vykonává firma GUARANT International spol. s r. o.