ÚVODNÍ SLOVO


Vážené kolegyně a kolegové,

před 4 lety byla založena ČADV, v současnosti má 546 členů. Množství aktivit za uplynulé období je mimořádné. Podpora mladých dermatologů, např. cestovními granty, osvětová činnost, preventivní (především onkologické) programy a vzdělávací akce pro lékaře i sestry. Pravidelné národní kongresy představují to, oč Akademie usiluje, mají jasně vymezený rámec a vysokou odbornou úroveň. Nosná je multidisciplinarita, důraz na vývoj té či oné oblasti v diagnostice i terapii, základní výzkum.

18. a 19. října se v Brně bude konat již 19. národní kongres . Srdečně zveme všechny členy i sympatizanty.

O proběhlém 3. brněnském dermatologickém dnu A. Trýba konaném 7. prosince podáváme samostatnou informaci. Počet účastníků byl vysoký, program velmi koncentrovaný.

Newsletter Vás bude častěji informovat – v měsíčních intervalech.

Zde poznámka. Řada členů neplatí členské příspěvky, připomínám termín do 30. 4. 2013. Pokud nebude zaplaceno ani po opakovaných urgencích, zvážíme vyřazení z Akademie. Členství v EADV nyní nově podpoříme na základě žádosti.

Čeká nás řada úkolů – organizace Evropského dne melanomu , příprava dalších materiálů pro pacienty v rámci projektu Můj kožní lékař aj.

Vše nejlepší v roce 2013, dobré ekonomické podmínky pro vaši práci a zdravíprof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
předseda ČADV


DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI V AKADEMII V ROCE 2012

 • Zvolení nového výboru v čele s prof. MUDr. Vladimírem Vašků, CSc.
 • Aktualizace webových stránek dermanet.cz a dermanet.eu
 • Zahájení projektu Můj kožní lékař představující sadu edukačních letáků pro pacienty
 • Aktualizace mapy zdravotnických zařízení
 • Aktivní účast členů na Evropském dni melanomu 2012. Počet účastných lékařů: 87, počet vyšetřených osob: 3095
 • ČADV pořádala 18. národní dermatologický kongres v Praze (20. – 21. 4. 2012). Počet osob: 405, počet přednášek: 31, počet vystavovatelů: 34
 • Zahájení vydávání newsletteru pro členy s názvem DermaNEWS
 • Aktivní účast členů na Putovní výstavě Ligy proti rakovině (vyšetřování znamének)
 • Jmenování paní prof. MUDr. Jany Hercogové, CSc. na prezidentský post European Academy of Dermatology and Venereology
 • Prezentace ČADV na 21. EADV kongresu v Praze, 27. – 30. 9. 2012
 • Zahájení spolupráce se společností GUARANT International formou podpory sekretariátu ČADV, modernizace a rozvoje webových stránek a dalších aktivit

DERMATOLOGICKÉ KOLOKVIUM: ALERGOLOGIE A PROFESIONÁLNÍ DERMATÓZY


20. 2. 2013, knihovna Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

Kurz je určen lékařům, kteří se zajímají o alergologii a problematiku profesionálních dermatóz, a to jak v praxi, tak studují tuto problematiku k atestaci.

Kolokvium je určeno pro dermatology, praktické lékaře, pediatry, ale i další specialisty.

Více informací a program ke stažení ZDE.


DERMATOHISTOPATOLOGIE: JARNÍ ŠKOLA PRO REZIDENTY


Akademie zve všechny rezidenty k účasti na dalším ročníku Školy pro rezidenty v Plzni, tentokráte v jarním termínu – od 26. 4. do 28. 4. 2013.

Jedná se o stáž u mnohahlavého mikroskopu, kdy jsou prezentovány klinické a dermatohistopatologické obrazy dermatóz vybraných podle otázek z dermatohistopatologie ke složení atestace z dermatovenerologie.

Program a přihláška ke stažení ZDE.


ČLENSTVÍ V EADV


Česká akademie dermatovenerologie svým členům jako jednu z výhod členství nabízí hrazené členství v European Academy of Dermatology and Venereology (EADV).

Máte-li zájem stát se zdarma členem EADV či žádáte o prodloužení členství pro rok 2013, vyplňte prosím formulář a dále se řiďte pokyny v něm uvedenými.

Vyplněný formulář spolu s požadovanými dokumenty je nutno odeslat do 28. 2. 2013 .

Veškeré informace včetně formulářů a vzorů naleznete ZDE.


EVROPSKÝ DEN MELANOMU 2013


13. 5. 2013 se uskuteční již 13. ročník preventivního osvětového projektu Evropský den melanomu, jehož se Česká republika pravidelně účastní od roku 2001. Záštitu nad Evropským dnem melanomu převzaly v minulých letech Česká dermatovenerologická společnost Jana Evangelisty Purkyně a Česká akademie derma­to­venerologie.
Prosíme členy České akademie dermatovenerologie, kteří mají zájem o aktivní zapojení do tohoto projektu, aby nahlásili na adresu vědeckého sekretariátu následující údaje:
město, adresu pracoviště, jméno vyšetřujícího lékaře, ordinační hodiny a telefonní spojení. Zároveň prosíme o písemný souhlas (stačí emailem) se zveřejněním těchto údajů na webu dermanet.eu.
Kontakt:

Kateřina Lorencová
tel. / fax: 266 082 359
email: dermatology@bulovka.cz


MAPA ZAŘÍZENÍ – HPV CENTRA


V souvislosti se zvýšeným výskytem infekce HPV žádáme lékaře, jejichž pracoviště se zabývají diagnostikou, léčbou a očkováním proti HPV viru, aby zaslali náležitosti těchto pracovišť – adresa, webové stránky, telefon, email apod. na email dominova@dermanet.cz.

Zařízení budou zveřejněna na mapě zařízení ZDE.


ZPRÁVY Z AKCÍ


3. BRNĚNSKÝ DERMATOLOGICKÝ DEN ANTONÍNA TRÝBA

Dne 7. prosince 2012 se konal již 3. brněnský dermatologický den. Pod záštitou hejtmana jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška, děkana lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Jiřího Majera, CSc. a ředitelů obou brněnských fakultních nemocnic.

Konference byla pořádána naší akademií ve spolupráci s brněnskými kožními klinikami. Souvislosti byly slavnostní. V prosinci před 90 lety byla na půdě kliniky pro nemoci kožní a venerické v Brně založena československá vědecká dermatovenerologická společnost. Pěkné výročí. Zájem byl veliký. 200 lékařů, 32 sester, ale také medici z brněnské lékařské fakulty v počtu cca 3 desítek, dále zástupci sponzorujících firem.

Úvodem byl prof. Antonín Trýb vzpomenut kantátou Leoše Janáčka, kterou otextoval – dílo bylo ve 20. letech věnováno univerzitě. Dějiny nás nemíjejí, žijeme v nich. Po zdravicích hostů následoval již odborný program. V prvním bloku – Kůže vzdorující – zazněla skvělá přednáška Dr. Rožnovského s biometeorologickou problematikou. Životní prostředí se nám mění, nejen teplotně. Na co se připravit? Mimořádná byla přednáška prof. Lottiho zaměřená na antioxidanty v dermatologii. Věčně aktuální jsou profesionální dermatózy, doc. Dastychová nás o tom opět přesvědčila. A nestor české dermatovenerologie prof. Záhejský přítomným názorně ukázal, že věk kalendářní neodpovídá vždy věku biologickému; výborná byla přednáška, ale především nové emulzní systémy, na jejichž vývoji se pan profesor podílel, užitečné a účinné.

V bloku zaměřeném na psoriázu se v širokém rozpětí pojednaly různé aspekty onemocnění, komorbidity v genetických souvislostech prof. Vašků, přístupy k celkové léčbě psoriázy prof. Hercogovou, jak s biologiky v těhotenství v přednášce prof. Péče a konečně psychosociální aspekty lupénky Doc. Pánkovou.

V bloku Různé a nové nás seznámil Dr. Tomecki s novými syndromy v dermatologii, prim. Bučková o vývoji přístupu ke genodermatózám, doc. Buchvald s novinkami z oblasti vrozené imunity u atopické dermatitídy. I ostatní přednášky – Dr. Slonkové, prim. Vojáčkové a Dr. P. Fialové z různých oblastí dermatologie byly nové, přínosné a poučné.

V posledním bloku vystoupil se zajímavým tématem prim. Urbanček – kožní karcinomy po transplantaci ledvin, prof. Veselý nás konfrontoval s chirurgickým řešením rozsáhlých kožních karcinomů a doc. Rulcová připomněla problematiku pseudolymfomů v dermatologii.

Posterová sekce byla obsazena dvanácti pracemi, vesměs zajímavými a technicky dobře provedenými.

Program byl tedy hutný, ale zájem účastníků veliký, diskuze k většině témat velmi živá, někdy i kontroverzní, jak to má být.

Společenská část také splnila očekávání. Dr. Tomeckimu bylo uděleno čestné členství ČADV. Oceňujeme účast předsedy SPAE – Ing. Pohůnka. Velmi ceněná byla účast slovenských přednášejících, názorná ukázka užitečné a přátelské spolupráce. Slovenští dermatologové jsou na všech akcích akademie vítáni, tentokrát bylo vše poněkud komplikováno překryvem brněnské konference s Dermapárty na Slovensku, příště budeme věci lépe koordinovat.

Nicméně, průběh konference splnil naše očekávání, v této linii odborného zaměření budeme pokračovat a budeme dávat o našem oboru znát ostatní odborné i laické veřejnosti.

prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
Předseda ČADV
ČLENSTVÍ V ČESKÉ AKADEMII DERMATOVENEROLOGIE
A ČLENSKÉ POPLATKY 2013

Vážení členové České akademie dermatovenerologie,

dovolte nám, abychom Vás požádali o zaplacení členských poplatků na rok 2013. Datum splatnosti příspěvku je 30. 4. 2013 .

Dovolujeme si také připomenout členům, kteří ještě nemají uhrazen poplatek za rok 2012, aby tak neprodleně učinili.

Pokyny k platbě poplatků:

Členské příspěvky ve výši 200 Kč prosím uhraďte na účet č. 43-4160600257/0100

Variabilní symbol = evidenční číslo člena

Zpráva pro příjemce = jméno a příjmení člena a text poplatek 2013

(hradíte-li přípěvek zpětně i za minulý rok, pak napište 2012,2013)

Neznáte-li své evidenční číslo, uveďte prosím alespoň ostatní náležitosti platby.

Upozornění: Bez uvedení příjmení nelze platbu vždy správně identifikovat!

Věnujte prosím zadávání platby zvýšenou pozornost!

Přehled poplatků:

S – zdravotnický pracovník SZP – členství je zdarma
H – čestný člen – členství je zdarma
D – řádný člen – dermatolog – poplatek 200 Kč/rok (časopis v ceně)
R – rezident – dermatolog – poplatek 200 Kč/rok (časopis v ceně)
I – mezinárodní člen – členství je zdarma; odebírá-li časopis – poplatek 200 Kč/rok
M – člen – jiný obor – lékař – členství je zdarma
N – člen – nelékař – pacient aj. – členství je zdarma
P – partner – firma, sdružení pac. aj. – příspěvek na základě dohodnutých podmínek

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dominova@dermanet.cz.

Členství v akademii zahrnuje tyto výhody:

 • Kvalitní vzdělávací program pro dermatovenerology, praktické a dětské lékaře, specialisty, zdravotnické pracovníky (akreditace ČLK a ČAS)
 • Snížené registrační poplatky na všechny pořádané odborné akce
 • V rámci členského poplatku 200 Kč ročně získáte ZDARMA:
  • roční předplatné časopisu „Česká dermatovenerologie“ v ceně 500 Kč
  • v případě zájmu zajistíme členství v mezinárodní odborné společnosti (EADV) v ceně 75/150 EUR, které zahrnuje odběr mezinárodního časopisu JEADV
 • Vzdělávací dermatologický fond „Iuventus Dermatologica“ k podpoře vzdělávání rezidentů
 • Sekce pro členy na webových stránkách www.dermanet.eu
 • Možnost získávání cen a grantů ke stážím v ČR i v zahraničí
 • Medializace Vašeho pracoviště
 • Materiály pro pacienty do Vašich ordinací – plakáty, letáky aj. materiály pro denní dermatologickou praxi
 • Zprostředkování informací a spolupráce s firmami

VZDĚLÁVACÍ AKCE V ČR 2013


• 5. DERMATOLOGICKÉ KOLOKVIUM: ALERGOLOGIE A PROFESIONÁLNÍ DERMATÓZY
   20. 2. 2013
   Místo konání: Praha, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
   Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB a ČADV
   Kontakt: dermatology@bulovka.cz

• 6. DERMATOLOGICKÉ KOLOKVIUM: TRANSPLANTACE A DERMATOLOGIE
   20. 3. 2013
   Místo konání: Praha 4, Kongresový sál IKEM
   Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB, ČADV a Institut experimentální medicíny
   Kontakt: dermatology@bulovka.cz

• XXV. REGIONÁLNÍ DERMATOVENEROLOGICKÝ SEMINÁŘ
   21. 3. 2013
   Místo konání: Brno, Hotel International
   Pořadatel: Dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny v Brně, Dermatovenerologická klinika FN Brno a ČADV
   Kontakt: dermatology@bulovka.cz

• 7. DERMATOLOGICKÉ KOLOKVIUM: DĚTSKÁ DERMATOLOGIE
   17. 4. 2013
   Místo konání: Praha, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
   Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB a ČADV
   Kontakt: dermatology@bulovka.cz

• DERMATOHISTOPATOLOGIE: JARNÍ ŠKOLA PRO REZIDENTY 2013
   26. – 28. 4. 2013
   Místo konání: Plzeň
   Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB
   Kontakt: dermatology@bulovka.cz
   Program a přihláška ZDE.

• 8. DERMATOLOGICKÉ KOLOKVIUM: CESTOVNÍ MEDICÍNA A DERMATOLOGIE
   15. 5. 2013
   Místo konání: Praha, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
   Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB a ČADV
   Kontakt: dermatology@bulovka.cz

• 9. DERMATOLOGICKÉ KOLOKVIUM: LYMFOLOGIE
   9. 10. 2013
   Místo konání: Praha, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
   Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB a ČADV
   Kontakt: dermatology@bulovka.cz

• 19. NÁRODNÍ DERMATOLOGICKÝ KONGRES
   18. – 19. 10. 2013
   Místo konání: Brno, Hotel International
   Pořadatel: Dermatovenerologická klinika MU, FN U Sv. Anny, FN Brno, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB a ČADV
   Kontakt: dermatology@bulovka.cz

• 10. DERMATOLOGICKÉ KOLOKVIUM: DERMATOONKOLOGIE
   6. 11. 2013
   Místo konání: Praha, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
   Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB a ČADV
   Kontakt: dermatology@bulovka.cz

• 30. PRAŽSKÝ KAZUISTICKÝ SEMINÁŘ
   27. 11. 2013
   Místo konání: Praha, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
   Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB a ČADV
   Kontakt: dermatology@bulovka.cz

• 11. DERMATOLOGICKÉ KOLOKVIUM: VENEROLOGIE
   11. 12. 2013
   Místo konání: Praha, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
   Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB a ČADV
   Kontakt: dermatology@bulovka.cz


VZDĚLÁVACÍ AKCE V ZAHRANIČÍ 2013


• 13th INTERNATIONAL PAN ARAB LEAGUE OF DERMATOLOGY CONFERENCE
   21. – 24. 2. 2013
   Místo konání: Dead Sea (Jordánsko)
   Pořadatel: Jordanian Society of Dermatology and Venereology
   Kontakt: medhat_malek@hotmail.com

• 2nd INTERNATIONAL SUMMIT FOR NAIL DISEASES
   3. – 5. 4. 2013
   Místo konání: Marakéš (Maroko)
   Pořadatel: Moroccan Society of Dermatology and European Nail Society

• 40th ANNUAL MEETING OF SCUR
   12. – 14. 5. 2013
   Místo konání: Salzburg (Rakousko)
   Pořadatel: Society of Cutaneous Ultrastructure Research

• 10th EADV SPRING SYMPOSIUM
   23. – 26. 5. 2013
   Místo konání: Krakow (Polsko)
   Pořadatel: European Academy of Dermatology and Venereology
   Kontakt: www.eadv.org

• 3rd EUROASIAN CONGRESS OF DERMATOLOGY AND AESTHETIC MEDICINE
   30. – 31. 5. 2013
   Místo konání: Astana (Kazachstán)
   Kontakt: gbaptenova@yandex.ru

• 19th CONGRESS OF THE SERBIAN ASSOCIATION OF DERMATOVENEREOLOGISTS
   13. – 15. 6. 2013
   Místo konání: Bělehrad (Srbsko)
   Pořadatel: Serbian Association of Dermatovenereologists
   Kontakt: radoszecevic2002@yahoo.co.uk

• 9th WORLD CONGRESS OF COSMETIC DERMATOLOGY
   27. – 29. 6. 2013
   Místo konání: Atény (Řecko)
   Pořadatel: International Academy of Cosmetic Dermatology

• STI & AIDS WORLD CONGRESS
   14. – 17. 7. 2013
   Místo konání: Vídeň (Rakousko)
   Pořadatel: International Society for STD Research, International Union against STI

• INTERNATIONAL SUMMER ACADEMY OF PRACTICAL DERMATOLOGY
   21. – 26. 7. 2013
   Místo konání: Mnichov (Německo)

• 3rd 5 CONTINENT CONGRESS LASERS AND AESTHETIC MEDICINE
   18. – 21. 9. 2013
   Místo konání: Cannes (Francie)

• 12th WORLD CONGRESS OF PEDIATRIC DERMATOLOGY
   25. – 27. 9. 2013
   Místo konání: Madrid (Španělsko)
   Pořadatel: European Society of Pediatric Dermatology

• 22nd EADV CONGRESS
   3. – 6. 10. 2013
   Místo konání: Istanbul (Turecko)
   Pořadatel: European Academy of Dermatology and Venereology
   Kontakt: www.eadv.org

• 11th CONGRESS OF THE BALTIC ASSOCIATION OF DERMATOVENEREOLOGISTS
   17. – 19. 10. 2013
   Místo konání: Kaunas (Litva)
   Pořadatel: Lithuanian Association of Dermatovenereologisats

• ESDR ACADEMY FOR FUTURE LEADERS IN DERMATOLOGY
   17. – 19. 10. 2013
   Místo konání: Florencie (Itálie)
   Pořadatel: The European Society for Dermatological Research (ESDR)

• 11th INTERNATIONAL CONGRESS OF DERMATOLOGY
   4. – 7. 12. 2013
   Místo konání: Greater Noida/New Delhi (India)
   Pořadatel: International Society of Dermatology


Aktuální seznam akcí naleznete v Kalendáriu vzdělávacích akcí na www.dermanet.eu.


PARTNEŘI ČADV 2013

 
Partner        

    

 

PARTNEŘI ČADV 2012

 
Hlavní partneři      Mediální partner

Leo Pharma
Omega Altermed
Bioptická laboratoř

    

 
Partneři      Tradiční partneři Národního dermatologického kongresu

Dynex
Frankl Pharma

    

Glaxo Smith Kline
Pierre Fabre
Spirig Eastern

 
Pacientské organizace      Partner projektu Euromelanoma Day 2012

BODKÁČIK    

    

Spirig Eastern


KONTAKT


Vědecký sekretariát
Kateřina Lorencová
Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
180 81 Praha 8
tel. / fax: 266 082 359
email: dermatology@bulovka.cz


Organizační sekretariát

Daniela Kamarádová
email: kamaradova@dermanet.cz

Lucie Dominová
email: dominova@dermanet.cz


Asociační management pro ČADV vykonává firma GUARANT International spol. s r. o.