ÚVODNÍ SLOVO

Vážení a milí kolegové!

Co do úvodního slova? Asi to co mne v poslední době nejvýrazněji oslovilo.

V září proběhl v Praze 21. kongres Evropské akademie dermatovenerologie (EADV). Řádná tradice. Prof. Hercogová se chopila funkce prezidentky. Blahopřejeme a držíme palce.

EADV má ve vínku od svého vzniku spolupráci, podporu potřebným a co nejúčelnější nastavení vzdělávacích aktivit ve spojení s tím, čeho se lékařská věda dobrala. EADV je velkou světovou organizací a chápou ji tak i dermatologové ze zemí mimo evropský prostor. Do úrovně našeho oboru se ve světě promítají různé skutečnosti, nejvíce asi ekonomická situace jednotlivých zemí. V důsledku toho je např. dermatologů velmi málo právě tam, kde jsou nejpotřebnější; tj. v některých rozvojových zemích, kde nemoci nám známé jen teoreticky – např. lepra – významně ohrožují populaci. Infekce banální či snadno řešitelné u nás tam mohou být značným problémem, někdy až fatálním. Můžeme tedy mluvit o šťastném vývoji v naší zemi. Problémy tu však máme a někdy pořádné. Hospodářská recese nepřidává možnostem nejmodernější léčby. Stále musíme dokazovat naši potřebnost; jakoby někteří odborníci jiných oborů ustrnuli v pohledu na nás v 19. století, a to ještě v jeho první polovině. To, že syfilis byla po tuberkulóze před 1. světovou válkou ve Francii 2. nejčastější příčinou úmrtí, se vytratilo z obecného povědomí. Čím se tato situace změnila? Pokrokem medicíny, ale především úsilím dermatovenerologů.

Zpět k EADV. Velké kongresy jsou o trendech. Mne samotného potěšilo např. to, že fototerapie má opět svoje postavení, které se otřásalo, že role světla vůbec je pojímána komplexně a že se jen nelká nad jeho destruktivním efektem, ale správně se zdůrazňuje jeho preventivní role zprostředkovaná syntézou vitaminu D u některých tumorů zažívacího traktu apod. Nutnost cílené prevence samozřejmě trvá. Strhující je vývoj nových forem extern, potažmo v dermatokosmetologii. Výzkumnou základnu lze v tomto směru velkým společnostem jen závidět. O tom, že dermatovenerologie je jedním ze základních oborů medicíny, nás učí problematika komorbidit u zánětlivých kožních chorob, tedy především u psoriázy. U některých kožních nádorových chorob lze mapovat některé základní mechanismy onkogeneze. Mnohotvárnou bariérovou funkci kůže netřeba připo­mínat. Díky za takový obor.

Česká akademie dermatovenerologie již informuje o sobě na internetu i v angličtině; aktualizujeme mapu zdravotnických zařízení a vytvoříme on-line formulář přihlášky. Zde bych vyzval naše členy; aktivně oslovujme i specialisty z jiných oborů, hodně to pomůže naší „image“ a rozšíří to náš akční radius. Na III. brněnském dermatologickém dni budou mít cizí odborníci opět několik přednášek.

Závěrem si vás, přátelé, dovolím vyzvat. Máte-li nějaký podnět, kontaktujte mne. Budu vám vděčný.

Šťastnou dobu před svátky a krásné svátky samyprof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
předseda ČADV


AKTUALITY

Pozvánka na 3. BRNĚNSKÝ DERMATOLOGICKÝ DEN ANTONÍNA TRÝBA

Srdečně všechny zveme na v pořadí již třetí konferenci s mezinárodní účastí – 3. Brněnský den Antonína, který má tentokráte podtitul „Od výzkumu ke klinické praxi“.

Konference se uskuteční dne 7. 12. 2012 v hotelu Voroněž v Brně. Odobrným garantem akce je předseda ČADV pan prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.

I tentokrát je připraven zajímavý odborný program zahrnující prezentaci trendů v oboru, novinek ve výzkumu a klinice, nové poznatky v diagnostice a nové zkušenosti s léčbou závažných dermatóz, který je ke stažení ZDE. Akce je otevřena odborníkům ze všech oborů.

Přijďte navštívit stánek ČADV.

Těšíme se na Vás v Brně!Cestovní grant Akademie na konferenci do Kitzbühelu – POSLEDNÍ MOŽNOST!

Poslední možnost získat cestovní grant Akademie na 1st International Winter Consensus Conference of Dermatology (Kitzbuhel, December 13–15 2012)!

Žadatele prosíme zaslat životopis na adresu dermatology@bulovka.cz do 6. 12. 2012.

Cestovní grant zahrnuje registraci zdarma a ubytování dvě noci ve dvoulůžkovém pokoji.

Více o konferenci na www.iwc-conference.com.


ZPRÁVY Z AKCÍ

EADV, 27. – 30. 9. 2012, PRAHA

Ve dnech 27. – 30. 9. 2012 se konal v Kongresovém centru v Praze 21. kongres Evropské akademie dermatovenerologie. Tématem letošního setkání bylo „Skin is vital“.

Odborný program byl ve všech částech vynikající, ať už šlo o plenární přednášky, sympozia, workshopy, kurzy, volná sdělení či satelitní sympozia. Velmi přínosné byly přednášky věnované novinkám v oboru (What’s new), dále setkání s předními odborníky (Meet the Expert, Master of Dermatology) a také diskuze ke kontroverzním otázkám v oboru (Controversies). Úroveň svých znalostí si mohli účastníci kongresu ověřit v několika blocích (Test Yourself). Konkrétním diagnózám byly věnované focus sessions. Posterová sekce v elektronické podobě byla velmi bohatá – 1086 posterů a zájem účastníků byl značný. Jak už to bývá, právě mnohdy v posterové sekci se objevily inspirativní práce, naznačující budoucí trendy v oboru, stejně tak zajímavé byly zkušenosti předané z klinické práce autorů.

Nedílnou součástí každého kongresu jsou i společenské aktivity a setkání s přáteli, jak z domova, tak ze zahraničí. Prostor k takovému setkání vytvořilo hned první večer Networking sympozium.

Kongresu se zúčastnila řada farmaceutických společností, které představily novinky jak v terapii, tak i v kosme­tice.

Den před oficiálním začátkem kongresu probíhala setkání a jednání subspecializovaných společností. Jednalo se např. o International Society of Dermatology (ISD), European Society for Laser Dermatology, European Society of Dermatopathology, European Society of Photodermatology, European Society of Dermatology and Psychiatry a v neposlední řadě se také konalo setkání České dermatovenerologické společnosti. V odborném programu tohoto setkání zazněly přednášky prezidentů dermatologických společností z okolních zemí – tedy z Německa, Švýcarska a Rakouska.

Odborný program kongresu zahrnoval všechny oblasti dermatologie i venerologie, a to z různých perspektiv. Podrobný souhrn všech nových zajímavých informací u každé kožní choroby by byl příliš rozsáhlý, proto se zmíním o dvou diagnózách, které mě zaujaly i z praktického hlediska.

Nebylo možno obsáhnout vše, tedy jen několik mých postřehů. Psoriáza je stále jedno z nejvíce diskutovaných onemocnění, s výrazným dopadem na kvalitu života pacientů. U tohoto onemocnění se systémovým přesahem se stále více zdůrazňují jeho četné komorbidity v širších souvislostech (kardiovaskulární onemocnění, dyslipidemie, obezita, diabetes mellitus, m. Crohn, deprese). Péče o psoriatiky musí být komplexní, včasná diagnostika psoriatické artritidy je nezbytností – rizikem pro její vznik je postižení nehtů, psoriáza ve kštici či intergluteálně. Je to podmínkou pro další úspěšnou léčbu, rychlý screening dermatologem směrem ke kloubním potížím je nutný. V případě entezitidy, daktylitidy, axiálního postižení a sakroileitidy nejsou účinná DMARDs, proto je často třeba přistoupit k časné terapii biologiky. U pacienta s psoriázou by každé 2 roky měl být proveden screening na diabetes, lipidy v séru, hypertenzi, revmatologické vyšetření. Preventivní opatření zahrnují snížení hmotnosti u obézních pacientů a zákaz kouření.

Další nespornou skutečností prezentovanou na kongresu je návrat chápání užitečnosti a nenahraditelnosti fototerapie, fotodynamická terapie má již v dermatoonkologii, ale i dermatokosmetologii pevné místo.

V oblasti problematiky onemocnění cév mne zaujal Martorellův vřed, který je způsoben podkožní arteriolosklerózou, s lokalizací laterodorzálně na bérci, často bilaterálně a je vždy spojen s hypertenzí (většinou adekvátně léčenou), velmi často také s diabetem a ICH DKK, většinou u starších pacientů. Obvykle je mylně diagnostikován jako pyoderma gangrenosum nebo jako nekrotizující vaskulitida. Pro histologické vyšetření je třeba provést hlubokou biopsii a základem léčby je chirurgický debridement s následnou kožní transplantací.

Důležitou zprávou pro evropskou i naši dermatologii je nástup prof. MUDr. Jany Hercogové, CSc. do funkce prezidentky EADV, k čemuž jí lze popřát mnoho úspěchů, pevných nervů, její známé schopnosti vystihnout podstatné a propojovat různé skupiny v zájmu celku. (MUDr. Veronika Slonková, I. DVK FN u sv. Anny v Brně a LF MU)


Stánek České akademie dermatologie na kongresu EADV

Na kongresu EADV měla ČADV také svůj stánek, kde byly prezentovány činnosti Akademie věnované rozvoji oboru dermatovenerologie. Na stánku byly mimo jiné prezentová­ny tyto projekty: informační newsletter DermaNEWS, časopis Česká dermatovenerologie, série edukačních brožur Můj kožní lékař a Facebookový profil Akademie.
Stánek sloužil nejen k propagaci Akademie, ale také jako zázemí pro naše členy.
V rámci EADV probíhala také dotazníková soutěž o volné registrace na 3. Brněnský dermatologický den Antonína Trýba. Šťastnými výherkyněmi jsou:
MUDr. Jana Cihlářová (Humpolec)
MUDr. Daniela Jablonská (Hranice)
MUDr. Hana Krajčová (Praha)
Výhercům gratulujeme.XXXVII. FLEBOLOGICKÉ DNY, 9. – 10. 11. 2012, PRAHA

Ve dnech 9. – 10. 11. 2012 se konaly v Praze již XXXVII. Flebologické dny s mezinárodní účastí. Konference probíhala v Institutu klinické a experimen­tální medicíny (IKEM) a pořádala ji Česká flebologická společnost vedená prim. Jaroslavem Strejčkem. Záštitu nad konferencí přijala i prof. Hercogová.

Konference byla rozdělena do několika tematických bloků – etiopatogeneza žilních onemocnění, dále 2 sekce žilní chirurgie, blok přednášek věnovaný žilním zánětům a trofickým defektům a sekce věnovaná lymfologii a chronickým ranám. Všechny přednášky měly vynikající úroveň, shrnovaly současné vědomosti k dané problematice a byly velmi přínosné pro praxi.

Úvodní klíčová přednáška byla věnována evropskému konsenzu o sklero­terapii.

Nové a pro každodenní praxi velmi důležité jsou poznatky týkající se povrchových i hlubokých zánětů žil. Povrchová tromboflebitida bývá stále dosti často považována za banální onemocnění, ale je nutno ji chápat jako součást tromboembolické nemoci. U každého pacienta s povrchovou tromboflebitidou v rozsahu delším než 5 cm je třeba provést duplexní UZ vyšetření k vyloučení konkomitantní hluboké flebotrombozy. U nemocných s povrchovou tromboflebitidou byl zjištěn vysoký výskyt trombofilních stavů (až u 1/3 pacientů) – nejčastěji se jednalo o leidenskou mutaci v genu pro faktor V a dále mutaci v genu pro protrombin.

Dále byla krátce zmíněna i nová skupina antikoagulancií – dapigatran (PRADAXA), která inhibuje faktor IIa, a rivaroxaban (Xarelto) inhibující faktor Xa. Jejich jistou nevýhodou je poměrně krátký biologický poločas a hlavně fakt, že zatím chybí antidotum.

Zajímavý byl i nedávno publikovaný fakt, že kys. acetylsalicylová v dávce 100 mg/den snižuje o 1/3 riziko recidivy hluboké flebotrombozy i kardiovaskulárních příhod.

V části věnované žilní chirurgii byly zmíněny především nové metody léčby varixů – radiofrekvenční ablace, endovenózní laserová ablace, i nejnovější termální ablace párou. Dále byl zdůrazněn význam insuficientních perforátorů na bérci, které jsou kvůli refluxu velmi častou příčinou jak nehojících se bércových ulcerací, tak jejich recidiv. Odstraněním těchto insuficientních perforátorů lze dosáhnout zhojení ulcerace a snížit riziko recidivy o 80 %. (MUDr. Veronika Slonková, I. DVK FN u sv. Anny v Brně a LF MU)


ČLENSTVÍ V ČESKÉ AKADEMII DERMATOVENEROLOGIE
A ČLENSKÉ POPLATKY 2013

Vážení členové České akademie dermatovenerologie,

blíží se konec roku, proto nám prosím dovolte, abychom Vám připomněli, že již můžete začít platit členské poplatky na rok 2013. Datum splatnosti příspěvku je 30. 4. 2013.

Dovolujeme si také připomenout členům, kteří ještě nemají uhrazen poplatek za rok 2012, aby tak neprodleně učinili.

Přehled poplatků:

S – zdravotnický pracovník SZP – členství je zdarma
H – čestný člen – členství je zdarma
D – řádný člen – dermatolog – poplatek 200 Kč/rok
R – rezident  – dermatolog – poplatek 200 Kč/rok
I – mezinárodní člen – členství je zdarma; odebírá-li časopis – poplatek 200 Kč/rok
M – člen – jiný obor– lékař – neplatí poplatky
N – člen – nelékař – pacient aj. – členství je zdarma
P – partner – firma, sdružení pac. aj. – příspěvek na základě dohodnutých podmínek

Členské poplatky prosím zasílejte na č. účtu 43-4160600257/0100.
Platbu je nezbytně nutné specifikovat. Proto prosím do zprávy pro příjemce napište své jméno a příjmení. Jako variabilní symbol uveďte prosím své evidenční číslo (pouze jeho číselnou část) – pokud jej znáte.

Členství v akademii zahrnuje tyto výhody:

 • Kvalitní vzdělávací program pro dermatovenerology, praktické a dětské lékaře, specialisty, zdravotnické pracovníky (akreditace ČLK a ČAS)
 • Snížené registrační poplatky na všechny pořádané odborné akce
  • Např. v roce 2012 byl pro EADV členy zdarma registrační poplatek na 21. kongres EADV (100 EUR)
 • V rámci členského poplatku 200 Kč ročně získáte ZDARMA:
  • předplatné časopisu „Česká dermatovenerologie“ (roční předplatné 500 Kč)
  • členství v mezinárodní odborné společnosti (např. EADV, potom i zdarma předplatné „Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology“, IF = 3,309, roční předplatné 2.390 EUR, pro členy EADV za 150 nebo 75 EUR v rámci členství)
 • Vzdělávací dermatologický fond pro rezidenty v dermatovenerologii, v rámci něhož mohou být hrazeny Vaše náklady na vzdělávací akce v době Vaší předatestační přípravy („Iuventus Dermatologica“)
 • Webové stránky s částí určenou pouze pro členy
 • Možnost získávání cen, grantů ke stážím v ČR i v zahraničí
 • Medializace svého pracoviště v rámci osvětových akcí, prostřednictvím webových stránek
 • Informace pro pacienty, plakáty do ordinací aj. materiály pro denní dermatologickou praxi
 • Zprostředkování informací a spolupráce s firmami

Za 200 Kč ročně mohli členové ČADV v roce 2012 získat až 6.200 Kč: 2 odborné časopisy (v hodnotě 4.300 a 1.900 Kč)!


DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI V AKADEMII V ROCE 2012

 • Zvolení nového výboru v čele s prof. MUDr. Vladimírem Vašků, CSc.
 • Aktualizace webových stránek dermanet.cz a dermanet.eu
 • Zahájení projektu Můj kožní lékař představující sadu edukačních letáků pro pacienty
 • Aktualizace mapy zdravotnických zařízení
 • Aktivní účast členů na Evropském dni melanomu
 • ČADV pořádala 18. národní dermatologický kongres, 20. – 21. 4. 2012, Praha
 • Zahájení vydávání newsletteru pro členy s názvem DermaNEWS
 • Aktivní účast členů na Putovní výstavě Ligy proti rakovině (vyšetřování znamének)
 • Jmenování paní prof. MUDr. Jany Hercogové, CSc. na prezidentský post European Academy of Dermatology and Venerology
 • Prezentace ČADV na 21. EADV kongresu v Praze
 • Zahájení spolupráce se společností GUARANT International formou podpory sekretariátu ČADV, modernizace a rozvoje webových stránek a dalších aktivit

Rádi bychom poděkovali našim sponzorům v roce 2012:
Leo Pharma, Omega Altermed, Bioptická laboratoř, s.r.o., Dynex, Frankl Pharma, Bard, GlaxoSmithKline, Pierre Fabre, Spirig Eastern.


VZDĚLÁVACÍ AKCE V ČR 2012 A 2013

• 3. BRNĚNSKÝ DERMATOLOGICKÝ DEN ANTONÍNA TRÝBA
   7. 12. 2012
   Místo konání: Brno, hotel Voroněž
   Pořadatel: Dermatovenerologická klinika MU a FN U Sv. Anny a ČADV
   Program ke stažení zde.
   Kontakt: www.dermanet.eu, vladimir.vasku@fnusa.cz

• XXV. REGIONÁLNÍ DERMATOVENEROLOGICKÝ SEMINÁŘ
   14. 3. 2013
   Místo konání: Brno, Hotel International
   Pořadatel: Dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny v Brně, Dermatovenerologická klinika FN Brno a ČADV
   Kontakt: dermatology@bulovka.cz

• 19. NÁRODNÍ DERMATOLOGICKÝ KONGRES
   18. – 19. 10. 2013
   Místo konání: Brno, Hotel International
   Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB a ČADV
   Kontakt: dermatology@bulovka.cz


VZDĚLÁVACÍ AKCE V ZAHRANIČÍ 2012 A 2013

• 1ST INTERNATIONAL WINTER CONSENSUS CONFERENCE
   13. – 15. 12. 2012
   Místo konání: Kitzbühel (Rakousko)
   Kontakt: iwc-conference.com

• 10TH EADV SPRING SYMPOSIUM
   23. – 26. 5. 2013
   Místo konání: Krakow (Polsko)
   Pořadatel: European Academy of Dermatology and Venereology

• 22ND EADV CONGRESS
   3. – 6. 10. 2012
   Místo konání: Istanbul (Turecko)
   Pořadatel: European Academy of Dermatology and Venerology


Další akce naleznete v Kalendáriu vzdělávacích akcí na www.dermanet.eu.


PARTNEŘI ČADV

 
Hlavní partneři      Mediální partneři

        

    

    

 
Partneři      Tradiční partneři Národního dermatologického kongresu

    
   www.uv-obleceni.cz

    

        

 
Pacientské organizace      Partner projektu Euromelanoma Day 2012

BODKÁČIK  

    


KONTAKT

Vědecký sekretariát
Kateřina Lorencová
Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
180 81 Praha 8
tel. / fax: 266 082 359
email: dermatology@bulovka.cz


Organizační sekretariát

Daniela Kamarádová
email: kamaradova@dermanet.cz

Lucie Dominová
email: dominova@dermanet.cz


Asociační management pro ČADV vykonává firma GUARANT International spol. s r. o.