Zápis z členské schůze České akademie dermatovenerologie konaného dne 27.5.2022

 

Zápis z členské schůze

České akademie dermatovenerologie  

konaného dne 27.5.2022

 

Česká akademie dermatovenerologie 

se sídlem v Praze  

IČO: 265 73 415 

zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu L, vložce 19730 

Místo a čas konání členské schůze: 

dne 27.5.2022 od 19,15hod. v prostorách hotelu Vienna House Diplomat Prague (Evropská 370/15, 160 41 Praha 6)

 

 

PROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZE: 

1.      Sestavení prezenční listiny

2.      Kontrola usnášeníschopnosti členské schůze

3.      Volba předsedy a zapisovatele

4.      Zpráva o činnosti

5.      Zpráva o hospodaření

6.      Schválení stanov a jednacího řádu spolku

7.      Volby do výboru a kontrolní komise

8.      Členské příspěvky

9.      Diskuse

1.      Sestavení prezenční listiny členské schůze

 Zahájení členské schůze České akademie dermatovenerologie provedla Prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc.,MHA.

Uvedla, že tato členská schůze byla svolána řádně a včas a všem členům bylo společně s pozvánkou zaslán návrh stanov spolku Česká akademie dermatovenerologie z.s. a návrh jednacího řádu. 

Na základě platného jednacího řádu byla sestavena prezenční listina, která tvoří přílohu č. 1 k tomuto zápisu.

 

2.      Kontrola usnášeníschopnosti členské schůze

 Bylo konstatováno, že plenární shromáždění je usnášeníschopné.

 

 

3.      Volba předsedy členské schůze, zapisovatele

 

Prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc.,MHA přednesla návrh orgánů členské schůze v tomto složení:

 

Předsedající členské schůze:                          Prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc.,MHA

 

Zapisovatel:                                                    MUDr. Darina Zelenková

 

Následně se otázala, zda má někdo z přítomných protinávrh k přednesenému návrhu. Nikdo z přítomných se nepřihlásil, proto bylo přikročeno k hlasování.

 

Výsledek

PROTI                       0

ZDRŽEL SE              0

PRO                           23


Orgány členské schůze byly schváleny.

 

4.      Zpráva o činnosti

 

Předsedající členské schůze přednesla zprávu o činnosti ČADV.

Členská schůze následně jednomyslně schválila zprávu o činnosti za rok 2021.

 

5.      Zpráva o hospodaření

 

Předsedající členské schůze přednesla zprávu o hospodaření ČADV za rok 2021

Členská schůze následně jednomyslně schválila zprávu o hospodaření za rok 2021.

 

6.      Schválení nového úplného znění stanov spolku a jednacího řádu

 

Návrh nového znění stanov byl vyvolán změnami v české legislativě, a to zejména v novém občanském zákoníku č. 89/2012 Sb.

Občanské sdružení Česká akademie dermatovenerologie vzniklo 23.12.2008.

V souvislosti se změnou legislativy od 1.1.2014 jsou občanská sdružení považována za spolky. Název spolku musí obsahovat slovo spolek nebo zkratku z.s.

 

Proto došlo ke změně názvu spolku: 

Česká akademie dermatovenerologie z.s. 

Členové spolku měli možnost se s návrhem stanov a jednacího řádu členské schůze seznámit.  

Následně dala předsedající příležitost k dotazům a vysvětlením k návrhu nového úplného znění stanov spolku. 

Poté se předsedající otázala, zda má někdo z přítomných protinávrh k přednesenému návrhu na změnu stanov spolku. Nikdo z přítomných se nepřihlásil, proto bylo přikročeno k hlasování o Návrhu Stanov spolku Česká akademie dermatovenerologie z.s. včetně Jednacího řádu členské schůze spolku Česká akademie dermatovenerologie z.s.

 

Výsledek

PROTI                       0

ZDRŽEL SE              0

PRO                           23

 

Změna stanov spolku a jednacího řádu spolku byla schválena.

 

7.      Volby do výboru a kontrolní komise 

Předsedající členské schůze představil kandidáty do výboru, navrženi byli  

Prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc.,MHA

MUDr. Jaroslav Strejček, CSc.

Prof. MUDr.  Vladimír Vašků, CSc.

 

Poté bylo přistoupeno k hlasování:

 

Výsledek

PROTI                       0

ZDRŽEL SE              0

PRO                           23

 

Předsedající členské schůze představil kandidáty do kontrolní komise, navrženi byli

 

MUDr. Marie Policarová

Doc. MUDr. Veronika Slonková, Ph.D.

MUDr. Darina Zelenková

 

Poté bylo přistoupeno k hlasování:

 

Výsledek

PROTI                       0                     

ZDRŽEL SE              0

PRO                           23

 

Předsedající oznámil výsledky voleb do výboru spolku a kontrolní komise spolku a konstatoval, že zvolení proběhlo řádně. 

Na základě platných stanov je výbor ČADV z.s. 3 členný a jeho funkční období je 6 leté. 

Složení členů výboru: 

Prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc.,MHA,

MUDr. Jaroslav Strejček, CSc.

Prof. MUDr.  Vladimír Vašků, CSc.

 

Na základě platných stanov je kontrolní komise ČADV z.s. 3 členná a její funkční období je 6 leté. 

Složení členů kontrolní komise : 

MUDr. Marie Policarová

Doc. MUDr. Veronika Slonková, Ph.D.

MUDr. Darina Zelenková

 

 

8.      Schválení výše členských příspěvků na rok 2022

 

Předsedající přednesl návrh na změnu výše ročních členských příspěvků na rok 2022 

Člen spolku - fyzická osoba                                                                          600,- Kč                                                          

Čestný člen spolku - fyzická osoba                                                                            0,- Kč           

Následně se předsedající otázal, zda má někdo z přítomných protinávrh k přednesenému návrhu na změnu členských příspěvků na rok 2022. Nikdo z přítomných se nepřihlásil, proto bylo přikročeno k hlasování.

 

Výsledek

PROTI                       0

ZDRŽEL SE              0

PRO                           23

 

Změna výše členských příspěvků na rok 2022 byla přijata.

 

 

9.      Různé, diskuse 

Předsedající přednesl návrh výboru spolku na určení osoby pověřené podáním návrhu na zápis změny zapsaných údajů do spolkového rejstříku.

Návrh výboru ČADV: Prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc.,MHA

Členská schůze jednomyslně odsouhlasila pověření Prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc.,MHA, podáním návrhu na zápis změny zapsaných údajů do spolkového rejstříku. 

 

Poznámky:

1.      Žádný člen spolku ani člen výboru nevznesl protest týkající se rozhodnutí plenárního shromáždění.

2.      Hlasování proběhlo v souladu se stanovami a jednacím řádem.

 

K originálu zápisu jsou přiloženy tyto přílohy:

1.      Prezenční listina

2.      Stanovy spolku Česká akademie dermatovenerologie z.s.

3.      Jednací řád spolku Česká akademie dermatovenerologie z.s. 

 

Předsedající: Prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc.,MHA 

Zapisovatel: JUDr. Markéta Kodešová